Skip to main content

Het beheren van jouw gegevens in ons systeem

De gegevens die worden verzameld tijdens anamnese, onderzoek en behandeling worden vastgelegd in een behandeldossier. Voor het bijhouden en bewaren van al deze gegevens moet Stottercentrum  Noord aan wet- en regelgeving voldoen. Hieronder zijn de belangrijkste punten op een rij gezet.

Inzage

De logopedist legt bij de aanvang van de behandeling een dossier aan. Hierin worden onder meer medische persoonsgegevens opgenomen die nodig zijn voor de behandeling en/of het onderzoek.U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar aan te tekenen

Inhoud

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat de logopedist zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor goede zorg. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor de huisarts en zorgverzekeraar.
In het dossier worden de volgende gegevens vastgelegd:

persoonsgebonden gegevens De persoonsgegevens die voor volgende behandelingen, onderzoek en begeleiding relevant blijven.
de inhoud van de behandeling De behandelgeschiedenis, gegevens uit het eerste onderzoeksgesprek, het logopedisch onderzoek, de diagnose, het behandelplan, de evaluatie van de behandeling, de verslaggeving naar derden, de behandeling en de resultaten van de behandeling.

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) geeft regels ter bescherming van de privacy van de inwoners van Nederland.
Onder persoonsgegevens wordt verstaan:

“Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.”

In de logopedische praktijk zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen:

informatieplicht De logopedist verstrekt informatie die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid.
toestemmingsvereiste Voor iedere behandeling is toestemming van de patiënt vereist.
dossierplicht De logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin de gegevens over de patiënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.
bewaarplicht Het patiëntendossier wordt 15 jaar bewaard.
vernietiging De logopedist zal het dossier na 15 jaar vernietigen.
geheimhoudingsplicht Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de patiënt, wordt alleen voldaan als daartoe uitdrukkelijk toestemming van de patiënt is verkregen.

Volgens de WBGO heeft de patiënt zélf ook een informatie- en medewerkingsplicht, bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen zijn in de medische en/of persoonlijke omstandigheden.

VERGOEDING
VERWIJZING
DIRECTE TOEGANKELIJKHEID
TARIEVEN 
VERHINDERING
BEHANDELDOSSIER